Десятий протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Протокол N 10

до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

(укр/рос)

 

(Страсбург, 25.III.1992)

 

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі “Конвенція”), вважаючи за доцільне внести поправку до статті 32 Конвенції з метою зменшення більшості у дві третини голосів, передбаченої в цій статті, дійшли згоди про таке

 

Стаття 1

 

У пункті 1 статті 32 Конвенції слова “у дві третини” вилучаються.

 

Стаття 2

 

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами-членами Ради Європи, які підписали Конвенцію і які можуть висловити свою згоду шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття або схвалення; чи

b) підписання, яке підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню, з подальшою ратифікацією, прийняттям або схваленням.

2. Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

 

Стаття 3

 

Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після спливу тримісячного строку з дати, коли всі учасники Конвенції висловили свою згоду взяти на себе зобов’язання за цим Протоколом згідно з положеннями статті 2.

 

Стаття 4

 

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якого документа про ратифікацію, прийняття або схвалення;

c) дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 3;

d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

 

Вчинено в Страсбурзі двадцять п’ятого дня березня місяця 1992 року англійською та французькою мовами, причому, обидва тексти є цілком автентичні, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі-членові Ради Європи.

 

Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні N 2, 1996.

 

Протокол N 10

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

(ETS N 146)

 

Страсбург, 25 марта 1992 года

 

Государства – члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой “Конвенция”), считая целесообразным изменить положение статьи 32 Конвенции в целях уменьшения предусмотренного данной статьей большинства в две трети голосов, согласились о нижеследующем:

 

Статья 1

 

Исключить слова “две трети” из текста пункта 1 статьи 32 Конвенции.

 

Статья 2

 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать ее участниками путем:

a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или утверждения; или

b) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или утверждения.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

 

Статья 3

 

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты, на которую все участники Конвенции выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями статьи 2.

 

Статья 4

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – члены Совета:

a) о любом подписании;

b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии или об утверждении;

c) о дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с положениями статьи 3;

d) о любом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

 

Совершено в г. Страсбурге, 25 марта 1992 года, на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный Секретарь Совета Европы направит заверительные копии каждому государству-члену Совета Европы.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Це також цікаво