П’ятнадцятий протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Протокол № 15

про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Страсбург 24 червня 2013 року

 

Преамбула

 

Держави-члени Ради Європи та інші Високі Договірні Сторони Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної у Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція), які підписали цей Протокол, беручи до уваги декларацію, прийняту на Конференції високого рівня про майбутнє Європейського суду з прав людини, яка була проведена у Брайтоні 19 та 20 квітня 2012 року, а також декларації, прийняті на конференціях, які були проведені в Інтерлакені 18 і 19 лютого 2010 року та Ізмірі 26 та 27 квітня 2011 року; беручи до уваги Висновок № 283 (2013), прийнятий Парламентською Асамблеєю Ради Європи 26 квітня 2013 року; враховуючи необхідність забезпечення того, щоб Європейський суд з прав людини (далі – Суд) міг продовжувати відігравати свою провідну роль у захисті прав людини в Європі, домовилися про таке:

 

Стаття 1

 

У кінці преамбули Конвенції додається новий абзац у такій редакції:

“Підтверджуючи, що Високі Договірні Сторони, відповідно до принципу субсидіарності, несуть основну відповідальність за забезпечення прав і свобод, визначених у цій Конвенції та протоколах до неї, користуються при цьому свободою розсуду, яка є предметом юрисдикції Європейського суду з прав людини, створеного цією Конвенцією, щодо здійснення нагляду,”.

 

Стаття 2

 

1.Стаття 21 Конвенції доповнюється новим пунктом 2 у такій редакції:

“Вік кандидатів повинен бути менше 65 років на день звернення Парламентської асамблеї за списком з трьох кандидатів відповідно до статті 22.”.

2.Пункти 2 і3 статті 21 Конвенції вважаються пунктами 3 і 4 статті 21 відповідно.

3.Пункт 2 статті 23 Конвенції вилучається.Пункти 3 і4 статті 23 вважаються пунктами 2 і 3 статті 23 відповідно.

 

Стаття 3

 

У статті 30 Конвенції слова “якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього” вилучаються.

 

Стаття 4

 

У пункті 1 статті 35 Конвенції слова “впродовж шести місяців” замінюються словами “впродовж чотирьох місяців”.

 

Стаття 5

 

У підпункті “b” пункту 3 статті 35 Конвенції слова “а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд не розглянув належним чином” вилучаються.

 

Прикінцеві та перехідні положення

 

Стаття 6

 

1. Цей Протокол відкритий для підписання Високими Договірними Сторонами Конвенції, які можуть висловити свою згоду на обов’язковість шляхом:

a. підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи схвалення; або

b. підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи схваленню, з подальшою ратифікацією, прийняттям чи схваленням.

2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення передаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

 

Стаття 7

 

Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати, коли всі Високі Договірні Сторони Конвенції висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 6.

 

Стаття 8

 

1. Зміни, внесені статтею 2 цього Протоколу, застосовуються лише до кандидатів за списками, поданими до Парламентської Асамблеї Ради Європи Високими Договірними Сторонами на підставі статті 22 Конвенції після набрання чинності цим Протоколом.

2. Зміна, внесена статтею 3 цього Протоколу, не застосовується до будь-якої справи, що перебуває у провадженні та у якій одна зі сторін заперечила проти рішення Палати Суду відмовитися від розгляду справи на користь Великої Палати до дати набрання чинності цим Протоколом.

3. Стаття 4 цього Протоколу набирає чинності після закінчення шести місяців з дати набрання чинності цим Протоколом. Стаття 4 цього Протоколу не застосовується до заяв, щодо яких було ухвалено остаточне рішення у розумінні пункту 1 статті 35 Конвенції до дати набрання чинності статтею 4 цього Протоколу.

4. Усі інші положення цього Протоколу застосовуються з дати набрання ним чинності відповідно до положень статті 7.

 

Стаття 9

 

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всі держави-члени Ради Європи та інші Високі Договірні Сторони Конвенції про:

a. будь-яке підписання;

b. депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документу про прийняття або схвалення;

c. дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 7; та

d. будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали цей Протокол.

 

Учинено у м. Страсбурзі 24 червня 2013 року англійською і французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі-члену Ради Європи та іншим Високим Договірним Сторонам Конвенції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Це також цікаво