Шостий протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Протокол N 6

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари (укр/рос)

 

зі змінами, внесеними Протоколом N 11

{Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі від 23.08.2006}

( Протокол ратифіковано Законом N 1484-III від 22.02.2000 )

Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних справ України 27 січня 2006 року.

 

Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція),

вважаючи, що еволюційні зміни, що мали місце в кількох державах – членах Ради Європи, відображають загальну тенденцію до скасування смертної кари,

домовилися про таке:

 

Стаття 1 Скасування смертної кари

 

Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до такого покарання або страчено.

 

Стаття 2 Смертна кара під час війни

 

Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни; таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього законодавства.

 

Стаття 3 Заборона відступу від зобов’язань

 

Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається на підставі статті 15 Конвенції.

 

Стаття 4 Заборона застережень

 

Жодних застережень стосовно положень цього Протоколу не допускається на підставі статті 57 Конвенції.

 

Стаття 5 Територіальне застосування

 

1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи схвалення може зазначити територію чи території, до яких застосовуватиметься цей Протокол.

2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на ім’я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві. Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх пунктів, може бути відкликана щодо будь-якої території, зазначеної в цій заяві, у повідомленні на ім’я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

 

Стаття 6 Зв’язок із Конвенцією

 

Держави-учасниці розглядають положення статей 1 – 5 цього Протоколу як додаткові статті Конвенції, і всі положення Конвенції застосовуються відповідно.

 

Стаття 7 Підписання і ратифікація

 

Цей Протокол відкритий для підписання державами – членами Ради Європи, які підписали Конвенцію. Він ратифікується, приймається чи схвалюється. Держава – член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти чи схвалити цей Протокол, якщо вона одночасно або раніше не ратифікувала Конвенцію. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення депонуються у Генерального секретаря Ради Європи

 

Стаття 8 Набрання чинності

 

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати, коли п’ять держав – членів Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 7.

2. Стосовно будь-якої держави – члена, яка висловить свою згоду на обов’язковість для неї цього Протоколу після набрання ним чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати депонування ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.

 

Стаття 9 Функції депозитарію

 

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави – члени Ради:

a) про будь-яке підписання;

b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;

c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтями 5 і 8;

d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке стосується цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

Учинено у Страсбурзі 28 квітня 1983 року англійською і французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожному підписантові.

 

Протокол N 6

относительно отмены смертной казни

(ETS N 114)

 

(Страсбург, 28 апреля 1983 года)

 

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой “Конвенция”),

считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах-членах Совета Европы, выражает общую тенденцию в пользу отмены смертной казни,

согласились о нижеследующем:

 

Статья 1 Отмена смертной казни

 

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.

 

Статья 2 Применение смертной казни в военное время

 

Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства.

 

Статья 3 Запрещение отступлений от соблюдения обязательств

 

Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 Конвенции не допускаются.

 

Статья 4 Запрещение оговорок

 

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи 57 Конвенции не допускаются.

 

Статья 5 Применение к территориям

 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый день месяца следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного заявления.

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного уведомления.

 

Статья 6 Связь с Конвенцией

 

Государства-участники рассматривают статьи 1 – 5 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

 

Статья 7 Подписание и ратификация

 

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

 

Статья 8 Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой, на которую пять государств-членов Совета Европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями статьи 7.

2. Для любого государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой сдачи на хранение ратификационных грамот или документов о принятии или одобрении.

 

Статья 9 Функции депозитария

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета о:

a) любом подписании;

b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 5 и 8;

d) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в г. Страсбурге в 28-й день апреля 1983 года на английском и французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии каждому государству-члену Совета Европы.

 

(Подписи)

 

Данная редакция вводится в действие с 01.11.1998.

Протокол вступил в силу 01.03.1985.

Украина подписала Протокол 05.05.1997.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Це також цікаво