Зразок зобов’язання про нерозголошення інформації

обов’язання про нерозголошення інформації

Я, громадянин України ________________________________________________________, РНОКПП ________________________________, паспорт серія _________ № ___________, виданий _____________________________________ _____________ року, зареєстрований за адресою: _____________________________________, (надалі – Працівник), підписуючи цей документ беру на себе зобов’язання неухильно його виконувати та не розголошувати інформацію отриману в процесі виконання трудових обов’язків в Ю.О., та протягом 5 (п’яти) років після припинення таких трудових відносин.

Терміни:

Ю.О. (далі Ю.О.) – юридична особа зареєстрована згідно вимог чинного законодавства, в якій Працівник здійснює свою трудову діяльність.

Треті особи – юридичні особи, незалежно від організаційно правової форми, фізичні особи – буд-які особи в тому числі і фізичні особи-підприємці, інші особи, які не перебувають в трудових відносинах з Ю.О..

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, на будь-яких носіях (паперових, електронних, магнітних, фото, тощо), що стосується діяльності Ю.О., в тому числі, але не виключно, фінансова інформація, інформація щодо підписаних договорів/контрактів, наміри щодо підписання договорів/контрактів, переговорна інформація, інформація про контрагентів.

Розголошення конфіденційної інформації – будь-яка передача інформації третім особам, обмеженому або не обмеженому колу осіб, здійснена Працівником у будь-який спосіб, а також невжиття всіх заходів, необхідних для збереження інформації, внаслідок чого інформація стала відома третім особам.

Протиправне використання конфіденційної інформації – використання Працівником конфіденційної інформації Ю.О. в будь-який спосіб з метою одержання прибутку або без такої, що в подальшому спричинило негативні, в тому числі, але не виключно, наслідки для Ю.О..

Право власності на конфіденційної інформацію належить Ю.О.. При будь-якій передачі інформації від однієї сторони до іншої право власності на інформацію не переходить.

Усі питання, не врегульовані даним Зобов’язанням, вирішуються у спосіб, що не суперечить принципу розумності та справедливості, в порядку, передбаченому іншими внутрішніми документами Ю.О. за погодженням з Директором Ю.О..

Зобов’язання:

З моменту одержання конфіденційної інформації та протягом 5 (п’яти) років з моменту припинення трудових відносин з Ю.О. не розголошувати та не використовувати інформацію, вживаючи всіх необхідних заходів для її збереження.

При передачі конфіденційної інформації Третім особам, в порядку цього Зобов’язання з урахуванням необхідності виконання свого трудового обов’язку, вживає всіх необхідних заходів для того, щоб конфіденційної інформації, що передається не була розголошена з вини Третьої особи.

Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, що включають в себе, але не обмежуються:

1) збереженням документів у зачинених сейфах, шафах, тумбах, приміщеннях доступ до яких третіми особами є неможливим в тому числі у разі відсутності Працівника на робочому місці більше 30 хвилин (ключ від такого місця зберігання перебуває у Працівника чи здається на охорону);

2) усуненням можливості ознайомлення з конфіденційної інформацією третіх осіб;

3) встановленням додаткових кодів доступу на комп’ютерні системи, на яких працює Працівник з метою усунення можливості доступу до них третіх осіб;

4) блокуванням комп’ютерних систем, у випадку відсутності Працівника на робочому місці 30 хвилин та більше;

Не повідомляти конфіденційну інформацію засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, через мережу Інтернет.

Забезпечити збереження відомої конфіденційної інформації ділових партнерів Ю.О..

Не використовувати конфіденційну інформацію, отриману від Ю.О., з корисливих мотивів чи інших особистих мотивів у діяльності, яка може завдати шкоди Ю.О..

Неухильно виконувати всі вимоги внутрішніх нормативних документів Ю.О. щодо забезпечення захисту інформації.

Транспортувати документі, що містять конфіденційну інформацію в закритих сумках, портфелях тощо, що забезпечує неможливість викрадення/прочитання документів.

Негайно повідомити директора Ю.О. про факт втрати чи розголошення конфіденційної інформації, в тому числі іншими працівниками Ю.О..

Не допускати Третіх осіб, та осіб, що не є працівниками Ю.О. до свого робочого місця, без попереднього закриття (приховування, що унеможливлює ознайомлення зі змістом) документів та їх електронних носіїв у сейфи, тумби, шафи.

У разі спроби сторонніх осіб отримати будь-яку конфіденційну інформацію негайно повідомити безпосереднього керівника та/чи Директора Ю.О..

Вчиняти додаткові заходи із захисту конфіденційної інформації.

З дня написання заяви про звільнення, да в будь-якому випадку до дня, що передує припиненню трудових відносин з Ю.О., передати відповідальним працівникам, вказаним директором Ю.О., всі документи (проекти документів), що містять в тому числі конфіденційну інформацію, включаючи документи, записані на електронних носіях, в форматах доступних для читання. У випадку використання додаткового захисту інформації повідомити відповідальним працівникам, вказаним директором Ю.О., паролі (коди доступу) та всі необхідні дані для роботи з інформацією, що передається.

Робота з конфіденційною інформацією:

Під час роботи з конфіденційну інформацію, Працівник повинен дотримуватись інструкцій та положень, які регламентують діловодство, документообіг, договірну діяльність, претензійно-позовну роботу тощо.

Обробка (створення, зберігання) файлів, що містять конфіденційну інформацію, може здійснюватися на корпоративних робочих станціях (ноутбуках) Працівників у внутрішній мережі чи у захищеній внутрішній мережі Ю.О.. Обробка таких файлів на сторонніх (особистих) комп’ютерах та ноутбуках дозволяється виключно з дозволу Директора Ю.О. чи безпосереднього керівника.

У виняткових випадках обробка (створення, зберігання, друкування, копіювання тощо) файлів, паперових носіїв, що містять конфіденційну інформацію, може здійснюватися поза межами Ю.О. (під час відвідування виставок, проведення переговорів, перебування у службовому відрядженні тощо) за умови, що Працівник, який працює з цією інформацією, отримав дозвіл Директора Ю.О. на такі дії та вживатиме заходів стосовно її забезпечення та нерозголошення. Після завершення заходів та повернення до Ю.О. Працівник, який обробляв файл та/або працював із паперовим носієм інформації конфіденційною інформацією зобов’язаний завантажити інформацію до внутрішньої мережі Ю.О. та стерти її на первинному носії, а документ зберігати у подальшому у спосіб, який унеможливлює розголошення інформації.

Зберігання файлів, що містять конфіденційну інформацію, дозволяється на внутрішніх дисках робочих станцій Працівників Ю.О. (за умови належного захисту) та мережевих ресурсах Ю.О. (за умови належного захисту). Доступ до таких файлів повинні мати Працівники, які їх створили та працювали з ними, їхні керівники. Викладати такі файли в електронні папки, доступ до яких мають Працівники, які не працюють з даним видом інформації відповідно до своїх функціональних обов’язків, забороняється.

Копіювання на електронні, паперові носії інформації, що містять конфіденційну інформацію, може здійснюватися за документованим дозволом Директора Ю.О., або як виняток з дозволу керівника структурного підрозділу Ю.О., де працює Працівник, що їх копіює. Копіювання таких файлів на сторонні комп’ютери, ноутбуки, смартфони, планшети, інші носії інформації може здійснюватися за дозволом директора Ю.О..

Електронні носії з файлами, що містять конфіденційну інформацію, повинні зберігатись у приміщенні Ю.О. у добових сейфах (шафах) Працівників, що надійно замикаються та виключають доступ до них сторонніх осіб. Після того, як відпаде потреба зберігати такі файли на електронних носіях, вони повинні знищуватися або перероблятися у спосіб, що виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них інформації.

Паперові носії, що містять конфіденційну інформацію, повинні зберігатись у приміщенні Ю.О. у робочих сейфах (шафах) Працівників, що надійно замикаються та виключають доступ до них сторонніх осіб.

Винесення паперових, електронних, інших носіїв інформації, корпоративних ноутбуків, що містять комерційну таємницю, за межі Ю.О. може здійснюватися за рішенням Директора Ю.О., а у виключних випадка за дозволом безпосереднього керівника.

Пересилання електронною поштою файлів, що містять комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію, може здійснюватися лише між абонентами корпоративної електронної пошти. Надсилання подібних файлів зовнішнім адресатам може здійснюватися за умови, якщо зміст конфіденційної інформації безпосередньо стосується отримувача інформації, у всіх інших випадках, за згодою директора Ю.О., або керівника структурного підрозділу.

Відомості, що становлять конфіденційну інформацію, не повинні використовуватись для публікації у засобах масової інформації, відкритих виданнях; експонуватись на відкритих виставках, демонструватись у громадських місцях, оголошуватись у відкритих виступах, або розголошуватись будь-яким іншим способом без відповідного письмового рішення (документованого дозволу) директора або його заступника за узгодженням із заступником директора з безпеки та режиму, за винятком випадків, коли розголошення вимагається за законом (зокрема, надання пояснень, у суді, іншому правоохоронному органі чи під час слідчих дій, проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою комісією Верховної Ради України).

При необхідності виконавець може у тексті документа робити застереження про те, що поширення цієї інформації може здійснюватися лише за умови отримання письмової згоди на це Ю.О..

Порядок розголошення/використання конфіденційної інформації:

Конфіденційна інформація може бути розголошена виключно за письмовим дозволом Директора Ю.О..

Конфіденційна інформація може використовуватися виключно в межах та порядку передбаченому цим Зобов’язанням, за дозволом Директора Ю.О., або у виключних випадках за дозволом безпосереднього керівника.

Відповідальність:

Працівник Ю.О. несе персональну відповідальність за не виконання вимог цього Зобов’язання.

За порушення вимог цього Зобов’язання та інших нормативних документів, які визначають порядок роботи з інформаційними ресурсами, працівника може бути притягнуто до матеріальної відповідальності.

Якщо невиконання цього Зобов’язання призвело або сприяло витоку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, та до заподіяння Ю.О. будь-якого виду шкоди (збитків), Ю.О. залишає за собою право ініціювати притягнення винного до матеріальної, адміністративної, кримінальної та інших видів юридичної відповідальності.

Працівник не несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації Ю.О., якщо:

така інформація на законних підставах знаходилась у володінні працівника до працевлаштування в Ю.О., що підтверджується письмовими або іншими доказами;

на час розголошення працівником така інформація перебувала у відкритому доступі;

така інформація стала загальнодоступною з причин, які не пов’язані з винними діяннями (діями, бездіяльністю) працівника, у випадку доведення такого факту Працівником;

розкриття такої інформації працівником вимагається відповідно до чинного законодавства.

Керівники структурного підрозділу який надав дозвіл на використання/розголошення конфіденційної інформації, в результаті якої відбулося розголошення такої інформації несуть солідарну відповідальність з особами, яким вони надали такий дозвіл.

Я, __________________________________________________ підтверджую що повністю усвідомив та розумію зобов’язання які беру на себе підписуючи цей документ та гарантую його неухильне виконання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *